srssersssdgimvssmicdsd

Svet staršev v šolskem letu 2019 – 2020

ČLANI SVETA STARŠEV 2019 – 2020

Svet staršev je na šoli izjemno dragocen posvetovalni organ vodstva in tako bo tudi v tem šolskem letu. Sestavljali ga bodo predstavniki staršev 19 oddelkov, ki bodo izvolili predsednika in njegovega namestnika. Na prvi seji se bo članstvo v Svetu staršev dopolnilo s predstavniki staršev dijakov vseh oddelkov  prvih letnikov,  izvolilo pa se bo tudi predstavnika v Komisijo za kakovost.  Naloge  Sveta staršev:

  • predlaga nadstandardne programe;
  • daje soglasje k predlogom o nadstandardnih storitvah;
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o LDN;
  • razpravlja o poročilih vodstva šole o vzgojno-izobraževalni problematiki;
  • obravnava pritožbe staršev na vzgojno-izobraževalno delo;
  • izvoli predstavnike v Svet ŠCV in Upravni odbor Šolskega sklada;
  • v sodelovanju z vodstvom šole upravlja Šolski sklad;
  • posreduje informacije ter zbira mnenja in predloge staršev vseh dijakov;
  • opravlja druge naloge skladno z zakonom in drugimi predpisi.

Svet staršev se bo v tem šolskem letu sestal na dveh rednih sejah, po potrebi pa tudi na dodatnih izrednih sestankih.

Spodbudili bomo dijake, katerih starši bodo v Svetu, da bodo svoje starše dobro informirali o vsem, kar se bo dogajalo na šoli, predvsem pa v oddelčnih skupnostih, saj želimo na sejah Sveta staršev slišati tako pohvale kot dobronamerne kritike. Starši, ki niso neposredno udeleženi v učno-vzgojnem procesu, laže vidijo slabosti in napake, zato želimo, da bi nas nanje tudi opozarjali. Na prvih oddelčnih roditeljskih sestankih se bodo starši s predstavnikom v Svetu dogovorili za način komuniciranja.

Želimo si, da bi starši redno hodili na seje Sveta, čim večkrat prihajali na govorilne ure ter z učitelji in vodstvom šole navezali tesne stike, ki nas bodo spodbujali k še boljšemu in uspešnejšemu delu.

Svet staršev bo v sodelovanju s šolo organiziral tudi ustvarjalno delavnico za starše.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šola za storitvene dejavnosti
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660