SVET STARŠEV ŠOLE ZA STORITVENE DEJAVNOSTI

Predstavniki  v Svetu staršev Šole za storitvene  dejavnosti v šolskem letu 2023/24

Svet staršev je na šoli izjemno dragocen posvetovalni organ vodstva, ki ga v šolskem letu 2023/24 sestavljajo predstavniki staršev 19-ih oddelkov. Sestal se bo predvidoma na dveh rednih sejah, po potrebi pa tudi na izrednih sestankih. Zavzemali se bomo, da bodo člani Sveta staršev ves čas natančno obveščeni o dogajanju na šoli, saj si želimo, da bi starši s svojimi stališči, pobudami in konstruktivnimi kritikami pomagali sooblikovati, nadgrajevati in nenehno izboljševati šolsko življenje. Šola in družina moramo zgraditi medsebojni most zaupanja in spoštovanja, ki bo temeljil na odprtem dialogu, medsebojni podpori, upoštevanju interesov in idej obeh strani.

Svet staršev izvoli predsednika in njegovega namestnika. Na prvi seji se bo članstvo v Svetu staršev dopolnilo s predstavniki staršev dijakov vseh oddelkov prvih letnikov, izvolilo pa se bo tudi predstavnika v Komisijo za kakovost.

Naloge Sveta staršev:

  • predlaga nadstandardne programe
  • daje soglasje k predlogom o nadstandardnih storitvah
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o LDN
  • razpravlja o poročilih vodstva šole o vzgojno-izobraževalni problematiki
  • obravnava pritožbe staršev na vzgojno-izobraževalno delo
  • izvoli predstavnike v Svet ŠCV in Upravni odbor Šolskega sklada
  • v sodelovanju z vodstvom šole upravlja Šolski sklad
  • posreduje informacije ter zbira mnenja in predloge staršev vseh dijakov
  • opravlja druge naloge skladno z zakonom in drugimi predpisi

Tags:
Sher This: