srssersssdgimvssmicdsd

PBO 1
2_Zmagovalni koktajli
pasica8
pasica9
pasica14
pasica12
pasica16
pasica17
previous arrow
next arrow

Svetovalna služba

Močnejši si, kot se zdiš,

pogumnejši si, kot verjameš,

in bistrejši, kot misliš.

(Christopher Robin)

Šolska svetovalna služba je tisto posebno mesto v šoli, s katerega se vzpostavlja sodelovalni in svetovalni odnos z vsemi udeleženci v njej.

Sva dr. Karmen Mikek in Erina Zukić in opravljava delo svetovalnih delavk na Šoli za storitvene dejavnosti ŠCV. Svetujeva dijakom in staršem ter sodelujeva z učitelji, vodstvom šole ter zunanjimi ustanovami pri reševanju različnih pedagoških, psiholoških, socialnih in drugih vprašanj povezanih z vzgojno – izobraževalnim delom na šoli. Z vami se srečujeva na individualnih in skupinskih svetovanjih, delavnicah v razredih, predavanjih, skupnih govorilnih urah, informativnih dnevih, roditeljskih sestankih …

Tu sva, da vam prisluhneva, poskušava pomagati ali poiskati ustrezno pomoč. Prizadevava si s pogovorom prispevati in dati možnost za učinkovito reševanje težav ter omogočiti boljše počutje dijakom, staršem in strokovnim delavcem, kajti učinkovito medsebojno sodelovanje prispeva k boljšemu počutju vseh udeleženih.

Za dijake, starše in druge, ki vas zanimajo informacije o programu gastronomske in hotelske storitve ali postopek usmeritve za dijake s posebnimi potrebami (vse šole in programi ŠCV), sem tu Erina Zukić. Moja pisarna se nahaja pri glavnem tajništvu šole, v prostorih uprave. Dosegljiva sem od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 ure na telefonski številki 03/ 896 0682 ali na elektronskem naslovu erina.zukic@scv.si

Za vse ostale programe se obrnite na dr. Karmen Mikek. V pisarni šolske svetovalne službe sem vam, po predhodnem dogovoru, dosegljiva vsak dan od ponedeljka do petka od 8.30 do 13.20 ure, na telefonski številki 03/896 0692 ali na elektronskem naslovu karmen.mikek@scv.si.

Veseliva se našega skupnega soustvarjanja rešitev.

 

Šolsko svetovalno delo

Temeljna naloga šolske svetovalne službe je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami (Programske smernice za svetovalno delo v srednji šoli).

Šolska svetovalna služba načrtuje, spremlja in evalvira, opravlja razvojno-analitične naloge, svetovalno delo z dijaki, učitelji in starši, se strokovno izpopolnjuje in opravlja druge naloge na naslednjih področjih vsakdanjega življenja in dela v šoli: na področju učenja in poučevanja; šolske kulture, vzgoje, klime in reda; telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega razvoja; šolanja in poklicne orientacije ter na področju socialno-ekonomskih stisk (Programske smernice za svetovalno delo v srednji šoli).

Področja in naloge:

Svetovalno delo z dijaki

 • vpis in sprejem novincev
 • informacije in pomoč pri prenosu prijave
 • spremembe in novosti, ki jih prinese prehod iz osnovne v srednjo šolo
 • delavnice o učinkovitih metodah in tehnikah učenja
 • spremljanje uspešnosti dijakov
 • individualni pogovori in svetovanje za dijake z učnimi, osebnimi, razvojnimi in drugimi težavami
 • sodelovanje z razredniki pri reševanju problemov v razredih in postopkih vzgojnega ukrepanja
 • delo s skupino (v razredu in z razredom) – sodelovanje pri izvajanju razrednih ur, priprava delavnic na različne aktualne teme
 • obravnavanje vlog za posebne prilagoditve
 • intervencije v primerih osebne ali socialne ogroženosti
 • informiranje in pomoč pri preusmeritvah in izpisu

Poklicna orientacija in karierno načrtovanje

 • poklicno in študijsko informiranje in svetovanje
 • aktivnosti poklicne orientacije v razredu v predzadnjem in zadnjem letniku
 • individualni pogovori o nadaljevanju izobraževanja
 • seznanitev dijakov z različnimi možnostmi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, s študijskimi programi, načini študija in prijavno-sprejemnim postopkom za vpis v visoko šolstvo

Koordinacija dela z dijaki s posebnimi potrebami

 • koordinacija postopkov, ki so potrebni za vključevanje dijakov s posebnimi potrebami v izobraževalni proces
 • sodelovanje z razredniki pri pripravi individualiziranih programov
 • spremljanje napredka dijakov s posebnimi potrebami z rednimi evalvacijami
 • sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki (s surdopedagoginjo) in z zunanjimi institucijami

Sodelovanje s starši

 • pogovori s starši in načrtovanje pomoči
 • sodelovanje pri govorilnih urah razrednikov
 • usklajevanje sodelovanja med šolo in domom

Promocija šole

 • predstavitve šole in programov z obiski osnovnih šol
 • sodelovanje na dnevu odprtih vrat in na informativnih dnevih

Sodelovanje z učitelji in vodstvom šole

 • sodelovanje na sejah učiteljskega zbora
 • sodelovanje z vodstvom šole pri posameznih dejavnostih šole
 • članstvo v raznih komisijah
 • posvetovanja in sodelovanje na pobudo učiteljev pri načrtovanju, izvajanju ali evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela

Stalno strokovno izpopolnjevanje

 • povezovanje s svetovalnimi delavkami drugih šol v aktivu
 • udeležba na strokovnih seminarjih in posvetih
 • seznanjanje z novimi smernicami, predpisi in literaturo na področju svetovalnega dela v vzgoji in izobraževanju

Druge naloge

 • sodelovanje s prevozniki
 • delo s prostovoljci
 • vodenje ustreznih evidenc
 • priprava raznih statističnih analiz in poročil

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih


Osnovni podatki

Šola za storitvene dejavnosti
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660